Back to All Events

Musikkterapi i spennet mellom traumebevisst omsorg og deltakelse i barnevernet

Viggo Krüger, Dag Nordanger, Brynjulf Stige 

Biografi:
Viggo Krüger arbeider som musikkterapeut for Aleris Omsorg Norge. Han arbeider også som førsteamanuensis II ved Griegakademiet ved Universitet i Bergen. Siden 2003 har han ledet kulturlaget Kom Nærmere som tilrettelegger aktiviteter for ungdom med barnevernserfaring. Han har også bakgrunn som gitarist i det Spellemannprisvinnende bergensbandet Pogo Pops. Krüger er i skrivende stund formann i Norsk forening for musikkterapi (NFMT).

Abstract:
Gjennom dette innlegget presenteres kvalitative resultater fra en ny forskningsartikkel skrevet av Viggo Krüger, Dag Øystein Nordanger og Brynjulf Stige. Det overordnede funnet som skal presenteres i form av vignetter, var at sosialarbeiderne som er intervjuet, opplevde musikkterapi som en viktig og nyttig terapiform for unge i barnevernsinstitusjoner. Informantenes betraktninger om musikkterapiens nytteverdi er i hovedsak samlet rundt følgende fire temaer: (1) Musikkterapi kan bidra til å etablere trygghet og trivsel, (2) Musikkterapi gir mulighet til å etablere relasjon og opplevelse av mestring, (3) Musikkterapi gir mulighet til å bearbeide sammensatte følelser og (4) Musikkterapi bidrar til kontinuitet og stabilitet over tid og på tvers av situasjoner. Det empiriske datamaterialet kobles videre til en teoretisk diskusjon som baserer seg på det som innen psykologien kalles traumebevisst omsorg. Bakgrunnen for å gjøre dette er at i Norge sliter mange barn og unge som er under barnevernets omsorgstiltak, med psykisk helseutfordringer. Kayed og kolleger (2014) fant at hele 70 prosent av ungdommer i barneverninstitusjoner oppfylte kriteriene for en psykisk lidelse, mens Lehmann og kolleger (2013) fant at det samme gjaldt for over 50 prosent av fosterbarn i alderen 0–12 år. Rundt 70 prosent av ungdommene i institusjoner hadde opplevd relasjonelle traumer i sin oppvekst, og det samme gjaldt for over 50 prosent av fosterbarna (Kayet et al., 2014; Lehmann et al., 2013).

Referanser:
Kayed, N. S., Jozefiak, T., Rimehaug, T., Tjelflaat, T., Brubakk, A. M. & Wichstrøm, L. (2015). Resultater fra forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helsevern, NTNU.

Lehmann, S., Havik, O., Havik, T. & Heiervang, E. (2013). Mental disorders in foster children: a study of prevalence, comorbidity and risk factors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 7:39, DOI: 10.1186/1753-2000-7-39.