Back to All Events

Barn med autisme og musikkterapeutiske relasjoner: en drøfting av spenningsfeltet mellom observasjon og tolkning av intersubjektive opplevelser i musikkterapi

Kjersti Johansson 

Biografi:
Kjersti Johansson er musikkterapeut og arbeider som rådgiver ved Norges musikkhøgskole. Hun har en doktorgrad om gjentakelse som fenomen i musikkterapi fra samme institusjon.

Abstract:
Innen en relasjonell musikkterapi ses relasjonen og intersubjektive opplevelser som grunnleggende for menneskets utvikling. Dette gjelder også barn med autismespekterforstyrrelse. Disse barna kan imidlertid ha spesifikke utfordringer knyttet til intersubjektivitet. Hvilke konsekvenser får dette for musikkterapi?

Denne presentasjonen gir en teoretisk gjennomgang av begrepet intersubjektivitet, samt intersubjektive utfordringer hos barn med autisme. På bakgrunn av dette trekkes frem viktige sider ved observasjon og tolkning i musikkterapipraksis og i forskning. Dette ses i lys av og drøftes opp mot to nyere studier om musikkterapi med barn med autisme: studien fra Mössler et al (2017) og TIME-A-studien (Bieleninik, 2017).

Presentasjonen ble opprinnelig utarbeidet som prøveforelesning i forbindelse med min disputas 5. desember 2017. Temaet ble oppgitt av bedømmelseskomiteen bestående av Wolfgang Schmid, Ulla Holck og Torill Vist.

Referanser:
Bieleninik, L. et al., (2017). Effects of improvisational music therapy vs. enhanced standard care on symptom severity among children with autism spectrum disorder: The TIME-A randomized clinical trial. Journal of the American Medical Association, 318(6), 525-535.

Mössler, K. et.al. (2017). The therapeutic relationship as predictor of change in music therapy with young children with autism spectrum disorder. J Autism Dev Disorder, 2017 Sep 21.