Back to All Events

”Musikkterapi for å motvirke uro på en skjermet demensenhet”

Jelena Golubovic,

Biografi:
Jelena Golubovic kommer opprinnelig fra Serbia, og er utdannet musikkterapeut ved NMH i Oslo. Jelena har tidligere utdanning innen musikkpedagogikk og piano og barnevern. Jelena har jobbet med musikkterapi i eldreomsorgen i 3 år.

Abstract:
Denne pilotstudien tar for seg begrepet "uro" i kontekst av en skjermet demensenhet. Begrepet "uro" brukes av ansatte på demensenheten når de refererer til atferdsmessige eller psykologiske-/emosjonelle uttrykk for utrygghet, ubekvemhet eller smerter hos personer med en demensdiagnose.

Studien utforsker systematisk hvorvidt gruppemusikkterapi på en skjermet demensenhet kan motvirke uro på avdelingen, og dermed få indirekte innvirkning på utdelingen av smertestillende og beroligende medikamenter (som eventuell medisin) og ansattes trivsel. Studien har en eksplorativ mixed method design og benytter seg av en forenklet versjon av døgnskjema for registrering av atferd, NPI spørreskjema for intervjuer med primærkontakter, kvalitative dybdeintervjuer med musikkterapeutene, trivselsskjemaer for ansatte, og registrering av medikamentutdeling.

Studien utforsker musikkterapiens effekt ved å sammenligne intervensjonsperioden på 3 måneder med en periode uten musikkterapi (baselineperiode på 1 måned). Alle beboerne på den skjermede demensenheten deltok i studien (20 til sammen). Intervensjonen bestod av gruppemusikkterapi utført to ganger i uken (á 30 min) i vaktskiftetiden (mellom 14.00 – 17.00) på felles stuer (4 stuer). Musikkterapigruppene var ledet av to musikkterapeuter, og hadde mellom 4 og 5 deltakere.

Prosjektet er pågående, og alle resultater er foreløpige. Vi forventer å ha alle resultater i løpet av våren 2018.

Så langt har pilotstudien vist en høy svarprosent på døgnskjemaregistrering, noe som tyder på brukervennlighet ved denne datainnsamlingsmetoden. NPI skjema score viser en foreløpig positiv trend når det gjelder nedgang av urotimer hos beboerne på avdelingen etter intervensjonsperioden. Ved uthenting av data om medisinutdeling på avdelingen, har det vist seg at det er avvik i måten eventuellmedisin registreres i elektroniske journaler. Dette har medført at vi, i denne omgang, ikke har nok data over medisinregistrering til at det kan trekkes noen konklusjoner om medisinutdeling har gått opp eller ned.

Denne pilotstudien har hatt for få respondenter til å trekke entydige konklusjoner, men den vil allikevel kunne gi grunnlag for videre forskning på dette tema

Referanser:
Frode Aas Kristiansen
Christian Gold
Thomas Amundsen