Back to All Events

Forventning som terapeutisk faktor i musikkterapi i psykisk helsevern – et bindeledd mellom brukerperspektivet og terapeutisk effekt?

Alexander Bjotveit 

Biografi:
Alexander Bjotveit er utdannet musikkterapeut fra Griegakademiet i 2017. Han jobber som musikkterapeut på Solli DPS og ved Klinikk Sikkerhetspsykiatri Sandviken i Bergen.

Abstract:
Årets konferanse markerer musikkterapiens bredde og mangfold. Denne bredden befinner seg i en kontekst hvor helsetjenester skal være evidensbaserte, og hvor brukerperspektivet skal stå sterkt. En evidensbasert praksis i psykisk helsevern skal baseres på evidens fra forskning, musikkterapeutens kliniske erfaringer, samt tilpasses klientens verdier og erfaringer med egen psykisk helse. Hvordan kan man balansere disse tre ‘pilarene’ ved valg av arbeidsmetode i musikkterapi? Bør man prioritere forskningsresultater, egne erfaringer eller klientens tanker om hva som kan hjelpe?

I min masteroppgave har jeg studert musikkterapi- og psykoterapi teori og forskning angående hvordan terapi fører til bedring i psykisk helsevern. Et perspektiv innen psykoterapi argumenterer for at samtaleterapi fører til bedring via a) relasjonen til terapeut og klient, b) positive forventninger til arbeidsmetoden, og c) gjennomføring av aktiviteten som forventes å være til hjelp. Dette perspektivet vektlegger forventning som et grunnleggende fenomen som påvirker både prosess og effekt av terapi. Gjennom litteraturstudier undersøkte jeg hva forventninger er, hva de baserer seg på, hvordan man kan forstå deres påvirkning i terapi, samt hvordan forskning på forventninger kan sees i sammenheng med musikkterapi-litteratur.

I foredraget vil jeg presentere mine funn og refleksjoner fra masteroppgaven. Jeg vil foreslå at forventninger kan være en terapeutisk faktor i musikkterapi, og dermed et bindeledd mellom brukerperspektivet og terapeutisk effekt. Dette kan videre få implikasjoner for hvordan man forstår balansen mellom de tre pilarene i evidensbasert praksis.

Referanser:
Bjotveit, A. (2017). Expectations In Music Therapy; A Sociocultural Perspective. (Masteroppgave), Universitet i Bergen, Bergen. Hentet fra http://bora.uib.no/handle/1956/16692

Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). The Great Psychotherapy Debate: The Evidence For What Makes Psychotherapy Work (2nd ed.). New York: Routledge.