Back to All Events

Mangfold og bredde i norsk musikkterapi. - Hvordan kan vi samarbeide, dra nytte av hverandres kunnskap og utvikle musikkterapi-faget på tvers av såkalte arbeidsfelt?

Dag Stian Baltzersen, Greta Aagre,
Lena B. Nettum, Mette Thiedemann,
Christine Wilhelmsen og Hans Petter Solli

Biografi:
Mette, Dag Stian, Greta og Lena har jobbet i mange år som musikkterapeuter med barn 0-6 år knyttet til hvert sitt pedagogiske fagsenter i Oslo. Her jobber de med barn i barnehagealder med ulike spesielle behov i enetimer og grupper. I tillegg har de i en årrekke holdt diverse kurs og foredrag rundt temaet musikkterapi med små barn med fokus på den relasjonelle tilnærmingen.

Roundtable: Hans Petter Solli, doktorgrad i musikkterapi og 20 års klinisk erfaring fra psykisk helsevern. Jobber som musikkterapeut ved Lovisenberg diakonale sykehus, avdeling SAV/ROP, som førsteamanuensis ved Norges Musikkhøgskole og som forsker II ved Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT), Universitetet i Bergen. Christine

Wilhelmsen studerte musikkterapi ved Griegakademiet/UiB og var ferdig i 2012. Hun har siden dette jobbet i Aleris Ungplan, først i Bergen og nå i Oslo. I Aleris driver hun musikkterapitilbudet for Ungplan (barnevern) og Kom Nærmere Oslo. Siden april 2017 har hun også jobbet i uteseksjonen, Oslo kommune.

Abstract:
I vår hverdag, der vi hovedsakelig jobber med spesialpedagogiske vedtak, møter vi barn av psykisk syke foreldre, voldsutsatte barn, traumatiserte barn, barn med angstlidelser og alvorlig syke barn. Vi ser at vi krysser mange av de såkalte andre «feltene» i musikkterapi, eller rettere sagt befinner oss midt i dem.

Gjennom videoeksempler og historier fra praksis ønsker vi å innlede med å gi et innblikk i det mangefasetterte og spennende arbeidsfeltet barn 0-6 år. Vi vil belyse våre krysningspunkt med feltene psykisk helse, barnevern, rus og sykehus og har invitert med kolleger fra andre felt til å kommentere og reflektere rundt disse. I roundtabel’et åpner vi for dialog og innspill fra kolleger i ulike praksisarenaer til tanker rundt det innledende spørsmålet: «Hvordan kan vi samarbeide, dra nytte av hverandres kunnskap og utvikle musikkterapifaget på tvers av såkalte arbeidsfelt?» og «Er feltbetegnelsene splittende eller samlende?"

«Et jubileum gir rom for å skue bakover mot arv og tradisjon, beskrive den nåværende situasjonen og å rette blikket framover mot utvikling, muligheter og utfordringer i årene som kommer», heter det i invitasjonen til årets jubileumskonferanse. Med bakgrunn i denne, vil vi invitere til en diskusjon med fokus på bredden og mangfoldet i musikkterapifagets utvikling og utbredelse – på tvers av praksisarenaer, metodikk, forskning og teori.

Referanser:

Johansson, Kjersti. Phd "Gjentakelser i musikkterapi". NMH 2017

Nettum/Thiedemann/Aagre "Barnet viser vei", Musikkterapi nr 2/2011

Næss/Ruud red. "Musikkterapi i praksis". CREMAH. NMH-publikasjoner 2017:1

Stern, Daniel "Spedbarnets interpersonlige verden" 2003

Nordanger, Dag Øystein /Braarud, Hanne Cecilie «Utviklingstraumer» . Fagbokforlaget 2017