Back to All Events

Institusjonelle logikker og musikkterapi

Ingelill Eide

Biografi:
Videreutdanning i musikkterapi, 2003, Norges Musikkhøgskole
Musikkterapi MA, 2013, Norges Musikkhøgskole
Har siden 2003 jobbet som musikkterapeut primært innenfor det spesialpedagogiske feltet.
Holder nå på med et ph.d.-prosjekt, "Musikkterapi: Suksessfaktorer for implementering og stabilitet" som omhandler institusjonalisering av musikkterapi.

Abstract:
Musikkterapi har styrket sin posisjon i Norge de siste årene, både som disiplin og profesjonell praksis, og utvikler stadig nye praksisfelt. Parallelt med at musikkterapien ekspanderer, møter den også nye logikker som den i større eller mindre grad tar opp i seg.

Dette paperet introduserer institusjonelle logikker som ett teoretisk perspektiv som kan kaste lys over denne prosessen. Institusjonelle logikker kan forståes som en referanseramme av ’tatt for gitte’ kulturelle symboler og materielle praksiser; antakelser, verdier og overbevisninger, som individer og organisasjoner handler ut fra (Thornton, Ocasio & Lounsbury 2012).

Med dette utgangspunktet spør paperet: Hvilke innsikter kan et teoretisk perspektiv om institusjonelle logikker bidra med til vår forståelse av hvordan musikkterapi utvikler seg i organisasjoner?

Empiriske eksempler hentet fra et pågående ph.d.-prosjekt i musikkterapi vil illustrere hvordan man kan gjøre en ’logisk vending’ i forståelsen av institusjonaliseringen av musikkterapi.

Der hovedvekten av norsk musikkterapiforskning tar utgangspunkt i musikkterapi for spesifikke brukergrupper, tar dette forskningsprosjektet et organisasjonsperspektiv på musikkterapi og musikkterapiprofesjonen.

Keywords: musikkterapi, organisasjoner, institusjonalisering, institusjonelle logikker

Referanser:
Friedland, R., & Alford, R. A. (1991). Bringing society back in : symbols, practices, and institutional contradictions. I W. W. Powell, & P. J. DiMaggio, The New institutionalism in organizational analysis (ss. 232-263). Chicago: The University of Chicago Press.

Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2012). The institutional logics perspective : a new approach to culture, structure, and process. Oxford: Oxford University Press .