Back to All Events

Profesjonalisering av norsk musikkterapi – intenderte og uintenderte konsekvenser

Ingelill Eide

Biografi:
Videreutdanning i musikkterapi, 2003, Norges Musikkhøgskole
Musikkterapi MA, 2013, Norges Musikkhøgskole
Har siden 2003 jobbet som musikkterapeut primært innenfor det spesialpedagogiske feltet.
Holder nå på med et ph.d.-prosjekt, "Musikkterapi: Suksessfaktorer for implementering og stabilitet" som omhandler institusjonalisering av musikkterapi.

Abstract:
Musikkterapien har styrket sin posisjon i Norge de siste årene, både som disiplin og profesjonell praksis, og implementeres og fremmes som helseprofesjon på både tradisjonelle og nye felt. I denne presentasjonen plasseres prosessene i norsk musikkterapi inn i en større historisk og teoretisk sammenheng.

Paperet ser på utviklingen av norsk musikkterapi i et kritisk profesjonsteoretisk perspektiv, og spør: Hvordan kan noen utvalgte milepæler i profesjonaliseringen av norsk musikkterapi forståes i lys av profesjonsteori? Hva kan være intenderte og uintenderte konsekvenser av profesjonsarbeidet i musikkterapi?

Eksempler som brukes er hentet fra et pågående ph.d.-prosjekt i musikkterapi om hvordan musikkterapi institusjonaliseres. Der hovedvekten av norsk musikkterapiforskning tar utgangspunkt i musikkterapi for spesifikke brukergrupper, tar dette forskningsprosjektet et organisasjonsperspektiv på musikkterapi og musikkterapiprofesjonen.

Keywords: musikkterapi, profesjon, profesjonalisering, yrkeslukning, monopol

Referanser:

Abbott, A. (1988). The system of professions. An Essay on the Division of Expert Labor. Chicago: The University of Chicago Press.

Fauske, H. (2008). Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål. I L. I. Anders Molander, Profesjonsstudier (ss. 31-53). Oslo: Universitetsforlaget.

Murphy, R. (1988). An Introduction to the Theory of Closure. I R. Murphy, Social Closure: The Theory of Monopolization and Exclusion (ss. 1-14). Oxford: Clarendon Press.