Back to All Events

MusTCare: Musikkterapi som oppsøkende behandling i psykisk helsevern


Hans Petter Solli

Biografi:
Hans Petter Solli har doktorgrad i musikkterapi og 20 års klinisk erfaring fra psykisk helsevern. Han jobber som førsteamanuensis og forsker ved Norges musikkhøgskole, og som musikkterapeut ved Lovisenberg DPS.

Abstract:
Alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med rusavhengighet forårsaker store menneskelige lidelser, og er en stor utfordring for hjelpeapparatet. For å imøtekomme denne pasientgruppen, er det etablert aktivt oppsøkende team der målet er at hjelpen skal gis der brukeren bor. De to mest utbredte team-modellene i Norge er ACT (Assertive Community Treatment) og den fleksible varianten FACT. Det finnes lite systematisk kunnskap om musikkterapi i oppsøkende tjenester, samtidig som et økende antall musikkterapeuter har blitt tilknyttet slike team de siste årene. MusTCare er et nyoppstartet forskningsprosjekt tilknyttet Norges musikkhøgskole og Lovisenberg diakonale sykehus, som har som mål å undersøke hvordan musikkterapi best kan implementeres i oppsøkende behandling, primært ved et FACT-team. Presentasjonen vil gjøre rede for pasientgruppens utfordringer, kontekst for studien og forskningstilnærming. Videre vil funn fra litteratursøk og foreløpige funn fra praksisen presenteres. Funnene vil bli belyst med teori fra recovery-perspektivet. Avslutningsvis vil strategier for videre implementering av musikkterapi i psykisk helsevern drøftes. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Referanser:
Nasjoanal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (2013). FACT: Flexible Assertive Community Treatment. Visjon, modell og organisering av FACT-modellen. Sykehuset Innlandet HF. Web: https://rop.no/globalassets/dokumenter/fact-handbok.pdf

Ekeland, T. J. (2011). Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 2011:1.

Kogstad, R.E, Ekeland, T.J., & Hummelvoll, J.K (2011). In defence of a humanistic approach to mental health care: recovery processes investigated with the help of clients' narratives on turning points and processes of gradual change. Journal of psychiatric and mental health nursing 18(6): 479-486.