Back to All Events

Språkstimulering gjennom musikk, lek og samspill.

Mette Thiedemann 

Biografi:
Mette har 16 års erfaring med å gi musikkterapi til barn 0-6 år i enetimer og grupper. Sammen med språkpedagog Britt Harket kurser og veileder hun barnehageansatte i temaene samspill, lek og språk både i og utenfor bydelen. Hun driver tilbudet «Kulturlig», en møteplass for flerspråklige barn uten barnehageplass og deres familier. Musikken har en sentral plass i alle tilbudene hun gir. Mette er også utdannet barnehagelærer.

Abstract:
Som bakteppe for dette bidraget ligger en metodikk som Mette Thiedemann har utviklet sammen med språkpedagog Britt Harket. «Sprell i jungelen» er et utviklingsverktøy for barnehager med fokus på samspill, lek og språk. Konseptet er et bidrag til å få voksne engasjert i språklige aktiviteter med barn og består av et temahefte og CD som bygger på samspillsteori og helhetlig læringssyn.

For barn som skal lære ett eller flere språk, er musikken et godt hjelpemiddel til å fremme språkutviklingen. Sang gir i enhver kultur en egen signatur av morsmålet, som forbereder barnets øre, stemme og hjerne for språket. Gjennom sprell-sangene får barna sanseerfaringer, positive bekreftelser på kroppslige uttrykk og sosial mestring. Sangene i «Sprell i jungelen» er skrevet for å tilføre liv og tilstedeværelse i lek og samhandling mellom barn og voksne. I presentasjonen vil teori, praksiserfaringer og praktisk gjennomføring av sangene flettes i hverandre på en leken måte.

Musikkterapeuters kompetanse er etter min oppfatning en stor ressurs som til nå er lite brukt i systematisk arbeid med flerspråklige barn. Det samfunnsmessige behovet for gode måter å jobbe med språkstimulering for barn i førskolealder er stort. Derfor ønsker jeg å dele mine tanker, erfaringer og metodikk fra «Sprell i jungelen». Denne måten å jobbe på har en inkluderende metodisk form der man fokuserer på individuelle og kollektive mål i et sosialt fellesskap. Den kan ved tilpasning brukes i spesialbarnehager, åpne barnehager, småskolen, tilpassede skolegrupper/spesialklasser, fritidstilbud for psykisk utviklingshemmede, barnevernstiltak og innenfor ulike tilbud for flyktningbarn og deres familier.

Referanser:
Espenakk, Marianne Klem m.fl (2007) "Språkveilederen", Bredtvedt kompetansesenter.

Høigård, Anne (2015) "Barn språkutvikling, muntlig og skriftlig." Universitetsforlaget.

Kulset, Nora Bilalovic (2015) "Musikk og andrespråk". Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål". Universitetsforlaget.