Filtering by: Roundtable

Jun
9
1:15 PM13:15

Mangfold og bredde i norsk musikkterapi. - Hvordan kan vi samarbeide, dra nytte av hverandres kunnskap og utvikle musikkterapi-faget på tvers av såkalte arbeidsfelt?

Dag Stian Baltzersen, Greta Aagre,
Lena B. Nettum, Mette Thiedemann,
Christine Wilhelmsen og Hans Petter Solli

Biografi:
Mette, Dag Stian, Greta og Lena har jobbet i mange år som musikkterapeuter med barn 0-6 år knyttet til hvert sitt pedagogiske fagsenter i Oslo. Her jobber de med barn i barnehagealder med ulike spesielle behov i enetimer og grupper. I tillegg har de i en årrekke holdt diverse kurs og foredrag rundt temaet musikkterapi med små barn med fokus på den relasjonelle tilnærmingen.

Roundtable: Hans Petter Solli, doktorgrad i musikkterapi og 20 års klinisk erfaring fra psykisk helsevern. Jobber som musikkterapeut ved Lovisenberg diakonale sykehus, avdeling SAV/ROP, som førsteamanuensis ved Norges Musikkhøgskole og som forsker II ved Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT), Universitetet i Bergen. Christine

Wilhelmsen studerte musikkterapi ved Griegakademiet/UiB og var ferdig i 2012. Hun har siden dette jobbet i Aleris Ungplan, først i Bergen og nå i Oslo. I Aleris driver hun musikkterapitilbudet for Ungplan (barnevern) og Kom Nærmere Oslo. Siden april 2017 har hun også jobbet i uteseksjonen, Oslo kommune.

Abstract:
I vår hverdag, der vi hovedsakelig jobber med spesialpedagogiske vedtak, møter vi barn av psykisk syke foreldre, voldsutsatte barn, traumatiserte barn, barn med angstlidelser og alvorlig syke barn. Vi ser at vi krysser mange av de såkalte andre «feltene» i musikkterapi, eller rettere sagt befinner oss midt i dem.

Gjennom videoeksempler og historier fra praksis ønsker vi å innlede med å gi et innblikk i det mangefasetterte og spennende arbeidsfeltet barn 0-6 år. Vi vil belyse våre krysningspunkt med feltene psykisk helse, barnevern, rus og sykehus og har invitert med kolleger fra andre felt til å kommentere og reflektere rundt disse. I roundtabel’et åpner vi for dialog og innspill fra kolleger i ulike praksisarenaer til tanker rundt det innledende spørsmålet: «Hvordan kan vi samarbeide, dra nytte av hverandres kunnskap og utvikle musikkterapifaget på tvers av såkalte arbeidsfelt?» og «Er feltbetegnelsene splittende eller samlende?"

«Et jubileum gir rom for å skue bakover mot arv og tradisjon, beskrive den nåværende situasjonen og å rette blikket framover mot utvikling, muligheter og utfordringer i årene som kommer», heter det i invitasjonen til årets jubileumskonferanse. Med bakgrunn i denne, vil vi invitere til en diskusjon med fokus på bredden og mangfoldet i musikkterapifagets utvikling og utbredelse – på tvers av praksisarenaer, metodikk, forskning og teori.

Referanser:

Johansson, Kjersti. Phd "Gjentakelser i musikkterapi". NMH 2017

Nettum/Thiedemann/Aagre "Barnet viser vei", Musikkterapi nr 2/2011

Næss/Ruud red. "Musikkterapi i praksis". CREMAH. NMH-publikasjoner 2017:1

Stern, Daniel "Spedbarnets interpersonlige verden" 2003

Nordanger, Dag Øystein /Braarud, Hanne Cecilie «Utviklingstraumer» . Fagbokforlaget 2017

View Event →
Jun
9
10:45 AM10:45

”Humanistisk musikkterapi”: Kva er det i dag? Utfordringar og moglegheiter med denne merkelappen i vår tids samfunn

Karette Stensæth, Brynjulf Stige, Ingelill B. Eide, Ingeborg Nebelung,  Even Ruud

Biografi:
Førsteamanuensis i musikkterapi og leder for CREMAH ved Norges musikkhøgskole. Lang erfaring som musikkterapeut.

Abstract:
Lenge, heilt sidan oppstarten av det første musikkterapistudiet i Norge, har norsk musikkterapi hatt merkelappen "humanistisk". Ein grunn til det er nok Even Ruud (2010) og hans teoretiske plassering av musikkterapien i eit sokalla "humanistisk perspektiv". Utviklinga av musikkterapifaget har saman med strøymingar i samfunnet, trender innan forsking og oppblomstring av mange ulike helsepraksisar som brukar musikk utfordra det vi kanskje forstår som typisk for det humanistiske. Dette rundbordet tar for seg ulike perspektiv på merkelappen "humanistisk musikkterapi". Panelet, som består av forskarar med særleg interesse for tematikken, spør: Korleis definerer vi humanistisk musikkterapi? Korleis skil denne seg i teori og praksis frå andre teoriar og praksisar som ikkje brukar merkelappen "humanistisk"? Kva slags utfordringar møter vi med denne merkelappen i dag? Treng musikkterapien alltid verre humanistisk orientert? Kvifor og når, ev..? Kva betyr det humanistiske perspektivet for forsking og for etablering og/eller oppretthalding av musikkterapipraksisar? Bidreg det til å gje norsk musikkterapi politisk gjennomslagkraft?

Referanser:
Ruud, E. (2010). Music Therapy. A Perspective from the Humanities. Gilsum, NH.: Barcelona Publishers

View Event →
Jun
8
2:45 PM14:45

Firepartsamarbeidet

Viggo Krüger, Hans Ole Rian, Brynjulf Stige, Gro Trondalen og Hans Petter Solli

Biografi:
Viggo Krüger arbeider som musikkterapeut for Aleris Omsorg Norge. Han arbeider også som førsteamanuensis II ved Griegakademiet ved Universitet i Bergen. Siden 2003 har han ledet kulturlaget Kom Nærmere som tilrettelegger aktiviteter for ungdom med barnevernserfaring. Han har også bakgrunn som gitarist i det Spellemannprisvinnende bergensbandet Pogo Pops. Krüger er i skrivende stund formann i Norsk forening for musikkterapi (NFMT).

Abstract:
Norsk forening for musikkterapi har tatt på seg å være koordinator for "Firepartssamarbeidet" (MFO, NMFT, UIB og NMH). Som koordinatorer arrangerer vi møter for våre egne utvalg og for aktørene i samarbeidet. Vi sprer informasjon som utarbeides gjennom samarbeidet. Hovedmålsetning for firepartsamarbeidet er å bygge musikkterapi som profesjon. Deltakere på dette rundebordet vil representere de ulike partene. Ulike fagstrategiske og fagpolitiske problemstillinger vil belyses, og vi ønsker en diskusjon med publikum.

1. Hvor står vi i spørsmålet knyttet til autorisasjon av musikkterapeuter?

2. Trenger vi en spesialistutdanning innen musikkterapi og hvordan skal en slik utdanning eventuelt utformes?

3. Hvordan overvåker og påvirker Firepartsamarbeidet det politiske landskapet?

4. Hva legger vi i begrepet psykisk helse, og på hvilke måter skal vi arbeide videre for å implementere musikkterapi med utgangspunkt i gitte retningslinjer fra Helsedirektoratet?

View Event →
Jun
8
2:45 PM14:45

«Bridge over troubled water» - Overføring og implementering av musikk og musikktiltak i sykehjem

Gerd Karine Eriksrud Lunde, Liv Jorunn Svangstu og Kathrine Dahle.

Biografi:
Gerd Karine Eriksrud Lunde kommer fra Langhus i Akershus. Hun ble uteksaminert fra Griegakademiet i 2016 og har siden dette arbeidet ved kompetansesenter for demens, Bergen kommune. Gerd Karine har gjennom hele studietiden hatt stor interesse for demensomsorg og bruk av musikk innenfor dette feltet.

Liv Jorunn Sørheim Svangstu kommer fra Gaupne i Sogn og Fjordane. Hun ble uteksaminert fra Griegakademiet i 2011 og hadde sin første jobb innen eldreomsorg. Siden 2013 har hun arbeidet ved kompetansesenter for demens.

Kathrine Dahle kommer fra Sotra. Hun ble uteksaminert fra musikkterapiutdannelsen på Sandane i 2006, og begynte fra 2010 som ambulerende musikkterapeut i Bergen Kommune. I 2013 ble hun ansatt ved kompetansesenter for demens. Kathrine er også tilknyttet forskningsprosjektet "The effects of singing compared to a control group, on brain plasticity and quality of life in Alzheimer patients" med Stefan Kölsch i spissen.

Abstract:
«Bridge over troubled water»
Overføring og implementering av musikk i sykehjem

Gerd Karine Eriksrud Lunde, Liv Jorunn Svangstu og Kathrine Dahle er musikkterapeuter ved kompetansesenter for demens i Bergen kommune. Vi ønsker å benytte anledningen til å invitere til RoundTable med formål om å diskutere ulike aspekt ved overføring og implementering av musikk og musikktiltak i sykehjem.

Vi vil presentere egen metodikk og verktøy i arbeidet vårt på sykehjem. I tillegg har vi innhentet erfaringer fra andre kommuner hvor man på samme måte som i Bergen implementerer musikk og musikktiltak i sykehjem. Vi vil også diskutere, samt åpne opp for diskusjon omkring erfaringer og samarbeid med personal som har deltatt på kurs i regi av Audun Myskja og Kompetansesenter Nord; Musikkbasert miljøbehandling. Hvordan samarbeide? Hvordan implementere? Hvordan være fagtydelige?

Litteratur;
Kurshefte -Musikkbasertbasert Miljøbehandling (MMB). Et behandlingsverktøy for helsepersonell i omsorgsarbeid. Kultur, helse & omsorg. Nasjonalt kompetansesenter Metodebok -Demensomsorg i sykehjem- Bergen kommune; https://allmenningen.bergen.kommune.no/styrende-dokumenter/BKDOK-2016-00308

Stige, B og Ridder HM (red) (2016): Musikkterapi og eldrehelse. Oslo; Universitetsforlaget

View Event →